• Pruh patrí medzi najčastejšie ochorenia bežnej populácie. Pruh ( hernia, prietrž ) sa najčastejšie vyskytuje v slabine. V 90% majú prietrž v slabine muži a len v 10% ženy. Slabinový pruh sa môže vyvýjať postupne ale môže tiež vzniknúť náhle prudko pri výraznej fyzickej námehe ( pri nadmernom intrabrušnom tlaku ). Pokiaľ sa pruh zaškrtí, ide o urgentnú situáciu a takmer vždy je potrebná akútna operácia.

  Pokiaľ je pruh voľne reponibilný ( je možné obsah herniového vaku voľne “vtlačiť” späť do dutiny brušnej ), nie je nutná urgentná operácia, ale operácia je doporučená vždy. V súčasnosti je už každý neurgentný slabinový pruh možné operovať laparoskopicky, čo má pre pacienta množstvo výhod – od kozmetiky, cez skorú moblity, výrazne menšiu bolestivosť.

  Laparoskopická operácia slabinového pruhu – hernie

  laparoskopická hernioplastika

  Marko, Molnár, Koreň

   

  Anatómia a fyziológia

  Anatómia inguinálneho kanála je pre laickú verejnosť pomerne zložitá. V podstate ide o kanál v slabine, ktorým prechádza spermovod s cievami. Za normálnych okolností je predná brušná stena pevná a nie je viditeľné žiadne vyklenutie. Podrobnejšia anatómia inguinálneho kanála je popísaná nižšie.

  Pod kožou v inguinálnej oblasti sa nachádza vrstva väziva a ďalej podkožie, fascia Scarpaea . Pod úrovňou fascie Scarpae sa nachádza aponeuróza musculus obliquus abdominis externus ( fascia abdominis superficialis – vonkajšia aponeuróza svalu ). V mediálnej a distálnej časti aponeurózy nad tuberculum pubicum je prítomné štiepenie vlákien na mediálne a laterálne crus , ktoré dotvárajú anulus inguinalis externus ( superficialis – vonkajší otvor inguinálneho kanála ). Vonkajšia aponeuróza tvorí prednú stenu inguinálneho kanála a z chirurgického hľadiska sa jej význam pri vzniku inguinálnych hernií veľmi neuznáva.

  Inguinálny kanál ( canalis inguinalis ) je predozadne oploštená, asi 4 – 5 cm dlhá štrbina v brušnej stene nad ligamentum inguinale, cez ktorú u muža prebieha funiculus spermaticus a u ženy ligamentum teres uteri. Kanál prebieha brušnou stenou šikmo zhora, z laterálnej strany a zozadu smerom dole, mediálne a dopredu ( ako ruka do vrecka ).

  Prednú stenu tvorí vonkajšia aponeuróza.

  Hornú stenu tvoria kaudálne okraje musculus obliquus internus a musculus transversus abdominis a ich spojené šlachy – pokračujúce ako falx inguinalis.

  Dolnú stenu inguinálneho kanála tvorí ligamentum inguinale ( Pouparti ) s mediálne uloženým ligamentum lacunare ( Gimbernati ).

  Zadnú stenu tvorí aponeuróza musculus transversus abdominis a transverzálna fascia.

  Ligamentum inguinale , ako jedna z najpevnejších väzivových štruktúr prebieha od spina iliaca anterior superior k tuberculum pubicum.

  Fascia transversalis je tenká väzivová vrstva, ktorá zvnútra pokrýva svalstvo brušnej steny. Miesto kde transverzálna fascia prechádza na funiculus sa nazýva anulus inguinalis internus ( profundus seu peritonealis – vnútorný otvor inguinálneho kanála).

  Funiculus spermaticus – semenný povrazec – sa vytvára vo výške anulus inguinalis internus spojením ductus deferens so spermatickou artériou a spermatickými vénami ( plexus pampiniformis ). Vstupom do inguinálneho kanála je krytý vnútornou spermatickou fasciou ako pokračovanie transverzálnej fascie. Z musculus obliquus abdominis externus sa oddeľujú svalové vlákna, ktoré vytvárajú musculus cremaster a po východe z inguinálneho kanála je funiculus krytý aj vonkajšou spermatickou fasciou .  Obr.1 ( kresba – MUDr. Červeň )

  1. m. rectus abdominis
  2. falx inguinalis ( tendo conjuctivus )
  3. ligamentum inguinale ( arcus inguinalis )
  4. anulus inguinalis profundus
  5. ligamentum interfoveolare  Obr. 2 ( kresba – MUDr. Červeň )

  1. arteria a vena epigastrica inferior
  2. falx inguinalis
  3. anulus inguinalis internus
  4. ductus deferens
  5. arteria spermatica interna
  6. arteria a vena iliaca externa
  7. Hesselbachov trojuholník
  8. tractus iliopubicus
  9. ligamentum Cooperi


  Obr. 3 ( kresba – MUDr. Červeň )

  a, normálna anatómia inguinálneho kanála v priečnom reze

  b, inguinálny kanál v priečnom reze so znázorneným vakom indirektnej hernie

  c, inguinálny kanál v priečnom reze so znázorneným vakom direktnej hernie


  Ochorenia

  Slabinový pruh ( inguinálna hernia ) je v podstate porušenie pevnosti prednej brušnej steny v oblasti inguinálneho kanála, pričom v mieste oslabenia sa vytvára viditeľné vyklenutie – pruh.


  Príznaky

  Hlavným príznakom slabinového pruhu je vyklenutie, ktoré môže dosiahnuť rôznu veľkosť ( od občasného malého vyklenutia až po obrovské pruhy, pri ktorých sa do vaku pruhu dostávajú črevné kľučky alebo močový mechúr a vypĺňajú celé skrótum – 15-20 v priemere ). Vyklenutie môže vznikať postupne, bez jednoznačnej príčiny, alebo vznikne naraz pri prudkom pohybe alebo výraznej námahe ( počas cvičenia, pri zdvihnutí ťažkého bremena, atď ).


  Vyklenutie môže byť tzv . :

  - voľne reponibilné, t.j. vyklenutie sa zjaví napr. pri námahe a potom sa spontánne vráti späť. V tomto prípade je potrebné navštíviť svojho lekára, ktorý Vás odošle na odborné chirurgické riešenie.

  - ireponibilné, t.j. vyklenutie sa spontánne ale ani po zatlačení nevráti späť. V tomto prípade je nutné ihneď vyhľadať lekára a zvážiť akútnosť stavu a prípadné akútne operačné riešenie ( ktoré však nemusí byť vždy indikované okamžite napriek ireponibilnosti ). Chirurg sa rozhodne na základe klinických príznakov, či obsah vaku je tzv. inkarcerovaný ( zaškrtený ), kedy je nutná urgentná operácia, alebo je len akrétny, kedy operácia môže byť odložená na elektívny výkon.

  Okrem vyklenutia – pruhu, môže pacient mať v slabinovej oblasti bolesti, ktoré môžu ale nemusia sprevádzať vyklenutie. Ak sú bolesti samostatné, bez vyklenutia, sú potrebné ďalšie vyšetrenia ( viď nižšie ).


  Slabinový pruh môže byť :

  - primárny – vznikol prvýkrát

  - recidivujúci – pruh ktorý vznikol opakovane napriek predchádzajúcej operácii


  Diagnostika – vyšetrenia

  U pacienta s uvedenými príznakmi je potrebné vykonať nasledovné vyšetrenia :

  1. anamnestické vyšetrenie – zistenie, kedy a za akých okolností vyklenutie vzniklo
  2. klinické – hlavne vizuálne a palpačné vyšetrenie obidvoch slabín
  3. USG a CT vyšetrenie slabinovej oblasti pri nejasnom náleze
  4. urologické a neurologické vyšetrenie pri bolestiach v slabinovej oblasti bez vyklenutia


  Možnosti liečby

  Každá hernia je po diagnostikovaní indikovaná na operačné riešenie, pretože ide o mechanickú poruchu, ktorá sa bez operačného zákroku nevyrieši. Vo väčšine prípadov sa hernia zväčšuje a pri inkarcerácii ( zaškrtení ) obsahu herniového vaku vznikajú akútne situácie, ktoré môžu viesť k urgentným operáciám s možným rozsiahlejšími operačnými výkonmi ( napr. s resekciou postihnutého zaškrteného čreva ). Princíp operácie je „reparovať“ štruktúry v oblasti slabiny tak, aby sa zabránilo opätovnému vyklenovaniu.


  Slabinový pruh je možné riešiť :

  - „klasickou“ operáciou – rezom v slabine. Výhodou tejto operácie je možnosť jej vykonania aj v lokálnej alebo spinálnej anestézii, ako aj v celkovej anestézii. Je tu však výrazne väčšia operačná rana, dlhšia rekonvalescencia, dlhšia bolestivosť v oblasti rany. Avšak u pacientov s ťažkým kardiálnym nálezom je operácia v lokálnej anestézii mnohokrát jediné riešenie. Klasická operácia môže byť vykonaná ako operácia za pomoci sutury ( zošitia ) potrebných štruktúr v oblasti slabiny alebo ako „mesh“ ( sieťková ) plastika z predného prístupu ( spoužitím špeciálnej sieťky ).

  - laparoskopickou operáciou – pri laparoskopickej operácii ide vždy o operáciu z tzv. zadného prístupu ( v podstate z vnútornej strany brušnej steny ), pričom ide vždy o „mesh“ plastiku s použitím sieťky.

  Výhodou laparoskopickej operácie sú tri malé rany – 0,5-1 cm veľké, kozmetický efekt, nižšia bolestivosť, skoršia mobilizácia a rýchlejšia rekonvalescencia ( pacient opúšta lôžkové zariadenie väčšinou po 24 hodinách, ale je možná aj jednodňová chirurgia – do 24 hodín. Nevýhodou laparoskopie je potreba celkovej anestézie pri každej operácii ( čo niekedy nedovoľuje kardiálny alebo pľúcny nález pacienta ).


  Indikácie k laparoskopickej hernioplastike

  K laparoskopickej operácii je indikovaný pruh primárny aj recidivujúci, voľne reponibilný. Pruh s akrétnou zložkou ( ireponibilný ) alebo pruh s inkarcerovaným obsahom je indikovaný na laparoskopickú operáciu len u skúseného laparoskopistu ( a hlavne podľa klinického stavu pacienta ).


  Kontraindikácie k laparoskopickej hernioplastike

  Všeobecné základné kontraindikácie k laparoskopickej operácii – kardiálny alebo pľúcny nález.

  Relatívnou kontraindikáciou je akrétna hernia a inkarcerovaná hernia je podľa uváženia operatéra.


  Operácia

  Laparoskopická operácia pacientov pre slabinový pruh je – laparoskopická mesh hernioplastika. Po úspešnej laparoskopickej operácii je výrazne kratšia rekonvalescencia, niektorí pacienti sú schopní opustiť lôžkové zariadenie už v deň operácie, najčastejšie po 24 alebo 48 hodinách. PN môže byť skrátená až na 7-9 dní od operácie. Po 18-20 dňoch je možná plná moblizácia a fyzická aktivita

  Samozrejme nie každá operácia ktorá sa začína laparoskopicky, sa vždy aj dokončí laparoskopicky. Niekedy je z rôznych príčim nutné operáciu dokončiť klasickým spôsobom.

  Publikované v kategórii: Laparoskopia
  Zobrazené: 44324x