• Organizátori:

  Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica

  II. Chirurgická klinika SZU

  Slovenská chirurgická spoločnosť

  Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

   

  Slovenská zdravotnícka univerzita

  Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS

  LuMa BB

  Poriadajú

  X. Kongres miniinvazívnej chirurgie

  s medzinárodnou účasťou

  XXXVI. Stredoslovenské chirurgické dni

  Téma:

  Videokazuistiky – “Ako to robím ja”1.deň

  Zaujímavé kazuistiky + live prenos – 2.deň

  Miesto: Hotel Partizán, Tále

  Termín konania: 3. – 4. jún 2021

  Prezident kongresu:

  Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

  Vedecký sekretariát:

  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

  Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

  Organizačný výbor:

  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

  Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

  MUDr. Barbara Mrázová

  MUDr. Marián Bakoš, PhD, MPH

  Erika Kubeková

  Registračné poplatky:

  Lekári                                                -             50,- Eur

  Lekári do 35 rokov                         -             30,- Eur

  Sestry    – nečlen SKSaPA               -             15,- Eur

  Sestry    – člen SKSaPA                   -             10,- Eur

  Kongres registrovaný EthicalMedTech – EMT22726 – is: COMPLIANT.

  Elektronický kreditný systém CME – aktivita zaevidovaná – CZ834SK

  Kredity za pasívnu účasť:

  3.6.2021 – 7 kreditov                            4.6.2021 – 7 kreditov

  Kredity za aktívnu účasť: jeden autor 10 K a dvaja spoluautori 5 k za každú prednášku

   

  Prihlášky na pasívnu účasť zasielajte do 1. 06. 2021 na mail: endotouch@gmail.com, resp. cez on-line prihlášku na www.sech.sk/kongres

  Kongres je registrovaný a kreditovaný v elektronickom kreditnom systéme SK SaPA 2021C60074:

  Kredity za pasívnu účasť:           3.6. – 7 kreditov                              4.6. – 7 kreditov

  Prihlášky na pasívnu účasť zasielajte do 1.6.2021 na mail: endotouch@gmail.com, alebo cez portál SK SaPA

   

  www.sech.sk, www.laparoskopia.info

  Vážené kolegyne/kolegovia.

  Organizujeme kongres na Táľoch, o čom Ste boli všetci opakovane dostatočne v predstihu informovaní.

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku, musíme dodržiavať určité pravidlá.

  Pandemická situácia a mapka okresov a vyjadrenie RUVZ a MZSR umožňuje aby sa na hromadnej akcii zúčastnilo 250 účastníkov – všetkých účastníkov.

  Musíme žiaľ obmedziť počet účastníkov tak, aby sme boli schopní dodržať stanovené pravidlá odstupov – počas celej akcie – aj pri sedení v prednáškovej sále.

  V súčasnosti, resp. od 15,5, je kapacita kongresu naplnená. Z toho vyplýva že akceptujeme účastníkov ktorí prednášajú a účastníkov, ktorí boli nahlásení a registrovaní do 20.5.2021.

  Účastníkov, ktorí sa hlásili po danom termíne nemôžeme akceptovať na účasť na kongrese.

  Kongresu sa môžu zúčastniť len tí, ktorí majú potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVIDu ( do 180 dní od prekonania), resp. negatívny PCR alebo antigénový test nie starší ako 12 hodín – t.j. zo dňa 3.6.2021.

  Uvedené potvrdenia budú kontrolované pred vstupom do kongresových priestorov hotela a účastník následne dostane pásku s možnosťou pohybu počas kongresu.

  Mrzí nás, že nemôžeme vyhovieť všetkým, ale súčasná situácia nám to neumožňuje.

  S pozdravom

  Doc. Marko – organizátor