• Publikačná etika

  Viacnásobná, redundantná alebo súbežná publikácia
  Autor by nemal vo všeobecnosti zverejňovať publikácie popisujúce v podstate rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo primárnej publikácii. Paralelné predloženie rovnakého rukopisu viac ako jednému časopisu, predstavuje neetické publikovanie a je neprijateľné.

  Potvrdenie zdrojov
  Vždy musí byť uvedený správny zdroj. Autori by mali tiež citovať publikácie, ktoré majú vplyv pri určovaní povahy práce.

  Autorstvo rukopisu
  Autorstvo by malo byť obmedzené na tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, prevedeniu alebo interpretácii štúdie. Všetci tí, ktorí významne prispeli by mal byť uvedení ako spoluautori. Tam, kde sa aj iní podieľali na niektorých podstatných aspektoch projektu, by mali byť vymenovaní v úseku “Poďakovanie”. Zodpovedajúci autor by mal zabezpečiť, aby všetci príslušní spoluautori (podľa vyššie uvedenej definície) boli uvedení zozname rukopisu a žiaden nevyhovujúci spoluautor v zozname nebol, a taktiež, že všetci spoluautori videli a schválili konečnú verziu publikácie a dohodli sa na podaní žiadosti o vydanie. Všetci spoluautori, musia byť jasne uvedení v okamihu predloženia rukopisu. Žiadosti o pridanie spoluautorov po prijatí rukopisu, bude vyžadovať súhlas editora.

  Nebezpečenstvo a ľudské alebo zvieracie predmety
  V prípade, že práca zahŕňa chemikálie, postupy alebo zariadenia, ktoré majú zvýšené riziko spojené s ich používaním, autor ich musí jasne identifikovať. Okrem toho, diela, by mali dodržiavať zásady Svetovej lekárskej asociácie (WMA) Helsinskej deklarácie, pokiaľ ide o výskumné štúdie zahŕňajúcej ľudské alebo zvieracie predmety.

  Zverejňovanie a konflikty záujmov
  Všetci autori sú povinní uviesť akékoľvek finančné alebo iné vecné konflikty záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky alebo interpretáciu diela. Všetky zdroje finančnej podpory na projekt by mali byť zverejnené.

  Základné chyby v publikovaných prácach
  Ak autor zistí závažné chyby alebo nepresnosti v jeho/jej vlastnom publikovanom diele, je povinnosťou autora, aby bezodkladne informoval editora alebo vydavateľa časopisu a
  spolupracovať s nimi buď v zmysle stiahnutia diela alebo publikovať ERRATUM.

  Vydavateľ Zodpovednosť

  Editorial autonómie
  Časopis Miniinvazívna chirurgia sa zaviazala k spolupráci s redaktormi jasne definovať úlohy a zodpovednosti vydavateľa a editorov s cieľom zabezpečiť autonómiu redakčných rozhodnutí, bez vplyvu od inzerentov alebo iných obchodných partnerov.

  Duševné vlastníctvo autorských práv
  Chránime duševné vlastníctvo a autorské práva periodika Miniinvazívna chirurgia, jeho výtlačkov, autorov a publikačných partnerov udržiavaním a podporovaním každej publikovanej verzie. Miniinvazívna chirurgia zabezpečuje integritu a transparentnosť každého publikovaného článku, pokiaľ ide o konflikt záujmov, publikácie a financovanie výskumu, publikačnej a vedeckej etiky, výskumné pochybenia, dôvernosť, autorstvo, korekcie článkov, vysvetlenia a stiahnutia chybných článkov a včasné zverejnenie obsahu.

  Vedecká pochybenia
  V prípade údajného alebo preukázaneho vedeckého pochybenia, podvodnej publikácie alebo plagiátorstva, v úzkej spolupráci s redakciou, prijme všetky primerané opatrenia na objasnenie situácie a na zmenu predmetného článku. To zahŕňa okamžité zverejnenie opravného vyhlásenia alebo ERRATUM alebo v najťažších prípadoch, stiahnutia postihnutej práce.

   

  Public ethics and malpractice statement

  Multiple, redundant, or concurrent publication
  An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.

  Acknowledgement of sources
  Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported
  work.

  Authorship of a manuscript
  Authorship should be limited to those who have made a significant contribution
  to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in an Acknowledgement section. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no
  inappropriate co-authors are included in the author list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its
  submission for publication. All co-authors must be clearly indicated at the time of manuscript submission. Requests to add co-authors after a manuscript has been accepted will require approval of the editor.

  Hazards and human or animal subjects
  If the work involves chemicals, procedures, or equipment that has any unusual hazards inherent in their use, the author(s) must clearly identify these in the manuscript.
  Additionally, manuscripts should adhere to the principles of the World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki regarding research study involving human or animal subjects.

  Disclosure and conflicts of interest
  All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the
  manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

  Fundamental errors in published works
  When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and
  cooperate with them to either retract the paper or to publish an appropriate correction statement or erratum.

  Publisher Responsibilities

  Editorial autonomy
  De Gruyter is committed to working with editors to define clearly the respective roles of publisher and of editors in order to ensure the autonomy of editorial decisions, without
  influence from advertisers or other commercial partners.

  Intellectual property and copyright
  We protect the intellectual property and copyright of DeGruyter, its imprints, authors and publishing partners by promoting and maintaining each article’s published version
  of record. De Gruyter ensures the integrity and transparency of each published article with respect to: conflicts of interest, publication and research funding, publication and research ethics, cases of publication and research misconduct, confidentiality, authorship, article corrections, clarifications and retractions, and timely publication of content.

  Scientific misconduct
  In cases of alleged or proven scientific misconduct, fraudulent publication, or plagiarism the publisher, in close collaboration with the editors, will take all appropriate measures to clarify the situation and to amend the article in question. This includes the prompt publication of a correction statement or erratum or, in the most severe cases, the retraction of the affected work.

 • Časopis/ newspaper

  Úvodné informácie – slovenská verzia

  Miniinvazívna chirurgia a endoskopia – chirurgia súčasnosti

  časopis Sekcie endoskopickej chirurgie, Slovenskej chirurgickej spoločnosti – SECH pri SCHS

  Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie při České chirurgické společnosti J.E. Purkyně SEMCH pri ČCHS

   

  Šéfredaktor : Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc

  Výkonný redaktor : Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

   

  Adresa vydavateľa, distribútora a redaktora :

  LuMa BB spol. s r.o., Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica, tel. č.: 048 – 441 22 30, E-mail: markolubo1@gmail.com

   

  ADRESA REDAKCIE :

  LuMa BB, spol. s r.o., Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica

  Časopis miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti je časopis, ktorý patrí do rúk každého progredujúceho chirurga na Slovensku aj v Českej republike. Prináša informácie o súčasných trendoch a novinkách v chirurgii, články sa zaoberajú rôznymi témami, kazuistikami, diagnostikou, liečbou. Časopis prináša najnovšie guideliny, poukazuje na zvyklosti chirurgických pracovísk iných krajín a taktiež správy  z kongresov.

  Ročník: XIX – 2015

  Náklad: 500ks

  Periodicita: 4-krát ročne

   

  Štruktúra časopisu (rubriky)

  Pôvodné práce

  Kazuistiky

  Prehľadové články

  Spektrum

  Informácie a komentáre

   

  Registračné číslo ministerstva kultúry SR: 1838/98

  Medzinárodné číslo ISSN: ISSN 1336 – 6572

  Citačná skratka: MiniinvazivChir

  Registračné číslo ministerstva kultúry SR: 1838/98

  EAN – 9771336657008

   

  Časopis je recenzovaný

  Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii a Bibliographia medica Slovaca – BMS

  Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Čechoslovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed

  Časopis neprešiel odbornou jazykovou úpravou

  Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.

   

  Elektronická forma na www stránkach:

  www.laparoskopia.info

  www.operacie.laparoskopia.info

   

  Články ani recenzie nie sú honorované.

  Články sú poskytované na nahliadnutie inzertným partnerom.

   

  Introduction information – english version

  Minimally invasive surgery and endoscopy, surgery of today

  Magazine of Section of endoscopic surgery, Slovac surgeon association – SECH by SCHS

  Section of endoscopy and minimally invasive surgery by Czech surgery association J.E. Purkyně SEMCH by ČCHS

   

  Chief editor: Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc

  Executive editor: Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

   

  Adress of editor, distribuos and redactor:

  LuMa BB spol. s r.o., Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica, Phone number.: 048 – 441 22 30, E-mail: markolubo1@gmail.com

   

  Adress of redaction:

  LuMa BB, spol. s r.o., Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica

  Magazine minimally invasive surgery and endoscopy, surgery of today, the magazine, which belongs to the hands of each progressing surgeon in Slovakia and the Czech Republic. It provides information on current trends and innovations in surgery, articles dealing with various topics, case studies, diagnosis and treatment. The magazine brings the latest guidelines, refers the habits of surgical wards other countries and also reports from congresses.

   

  Volume: XIX – 2015

  Circulation: 500 copies

  Issues per year: 4

   

  Sections:

  Original articles

  Case reports

  Review articles

  Informations and comments

   

  Registration number of the Ministry of Culture: 1838/98

  International ISSN: ISSN 1336 – 6572

  Abbreviated title: MiniinvazivChir

  Registration number of Ministry of Culture SR: 1838/98

  EAN – 9771336657008

   

  The magazine is reviewed

  The journal is indexed in the Slovak National Bibliography and Bibliographia Medica Slovaca – BMS

  The journal is indexed in Bibliographia medica Čechoslovaca and included in the citation database CIBAMED

  The magazine did not pass professional language editing

  Articles undergoing professional reviewers’ assessment and proofreading.

   

  The electronic form on the Web page:

  www.laparoskopia.info

  www.operacie.laparoskopia.info

   

  Articles and reviews are not remunerated.

  Articles are provided for inspection for advertisement partners.

   

   

   

  Počas prípravy na atestáciu II. stupňa z chirurgie sa zrodila vo mne myšlienka na vydávanie časopisu. V Československu existoval v tom čase len jeden chirurgický časopis – Rozhledy v chirurgii. Uvažoval som, či by sme nemohli mať aj slovenský chirurgický časopis a po atestácii som po roku začal za pomoci zdravotníckych firiem vydávať prvý samostatný slovenský chirurgický časopis – Chirurgický spravodaj , ktorý som vydával v rokoch 1997-2000. Časopis bol zasielaný zdarma všetkým registrovaným členom SCHS na domáce adresy. V roku 2001 sa časopis premenoval na Slovenský chirurg a pod týmto názvom vychádzal v rokoch 2001 – 2004.

  Od roku 2005 sa znovu zmenil názov časopisu na názov – Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. Posledne menovaný časopis bude distribuovaný v počte 350 ks na Slovensku a v počte 150 ks v Českej Republike. Časopis je registrovaný a recenzovaný. Má novú medzinárodnú redakčnú radu.

  Okrem toho bude pravidelne aktualizovaná elektronická verzia časopisu na tejto webovej stránke v plnom znení časopisu.

  Marko

   

 • Slovenský chirurg / Slovak Surgeon

  Archív starších čísiel vo formáte pdf

  1.číslo 2/2004

  2.číslo 3/2004

  3.číslo 4/2004

 • Miniinvazívna chirurgia a endoskopia

  Archív starších čísiel vo formáte pdf

  číslo 2-2004

  číslo 3-2004

  číslo 4-2004

  číslo 1-2005

  číslo 2-2005

  číslo 4-2005

  číslo 2-2006

  číslo 3-4-2006

  číslo 1-2007

  číslo 2-2007

  číslo 3-4-2007

  číslo 1-2008

  číslo 2-2008

  číslo 3-2008

  číslo 4-2008

  číslo 1-2009

  číslo 2-2009

  číslo 3-2009

  číslo 4-2009

  číslo 1-2010

  číslo 2-2010

  číslo 3-2010

  číslo 4-2010

  číslo 1-2011

  číslo 2-2011

  číslo 3-2011

  číslo 4-2011

  číslo 1-2012

  číslo 2-2012

  číslo 3-2012

  číslo 4-2012

  číslo 1-2013

  číslo 2-2013

  číslo 3-2013

  číslo 4-2013

  číslo 1-2014

  číslo 2-2014

  číslo 3-2014

  číslo 4-2014

  číslo 1-2015

  číslo 2-2015

  číslo 3-2015

  číslo 4-2015

  číslo 1-2016

  číslo 2-2016

  číslo 3-2016

  číslo 4-2016

  číslo 1-2017

  číslo 2-2017

  číslo 3-2017

  číslo 4-2017

  číslo 1-2018

  číslo 2-2018

  číslo 3-2018

  číslo 4-2018

  číslo 1-2019

  číslo 2-2019

  číslo 3-2019

  číslo 4-2019

  číslo 1-2020

  číslo 2-2020

  číslo 3-2020

  číslo 4-2020

  číslo 1-2021

  číslo 2-2021

  číslo 3-2021

  číslo 4-2021

  číslo 1-2022

  číslo 2-2022

  číslo 3-2022

  číslo 4-2022

  číslo 1-2023

  číslo 2-2023

  číslo 3-2023

  číslo 4-2023

  číslo 1-2024