• Časopis/ newspaper

  Úvodné informácie – slovenská verzia

  Miniinvazívna chirurgia a endoskopia – chirurgia súčasnosti

  časopis Sekcie endoskopickej chirurgie, Slovenskej chirurgickej spoločnosti – SECH pri SCHS

  Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie při České chirurgické společnosti J.E. Purkyně SEMCH pri ČCHS

   

  Šéfredaktor : Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc

  Výkonný redaktor : Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

   

  Adresa vydavateľa, distribútora a redaktora :

  LuMa BB spol. s r.o., Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica, tel. č.: 048 – 441 22 30, E-mail: markolubo1@gmail.com

   

  ADRESA REDAKCIE :

  LuMa BB, spol. s r.o., Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica

  Časopis miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti je časopis, ktorý patrí do rúk každého progredujúceho chirurga na Slovensku aj v Českej republike. Prináša informácie o súčasných trendoch a novinkách v chirurgii, články sa zaoberajú rôznymi témami, kazuistikami, diagnostikou, liečbou. Časopis prináša najnovšie guideliny, poukazuje na zvyklosti chirurgických pracovísk iných krajín a taktiež správy  z kongresov.

  Ročník: XIX – 2015

  Náklad: 500ks

  Periodicita: 4-krát ročne

   

  Štruktúra časopisu (rubriky)

  Pôvodné práce

  Kazuistiky

  Prehľadové články

  Spektrum

  Informácie a komentáre

   

  Registračné číslo ministerstva kultúry SR: 1838/98

  Medzinárodné číslo ISSN: ISSN 1336 – 6572

  Citačná skratka: MiniinvazivChir

  Registračné číslo ministerstva kultúry SR: 1838/98

  EAN – 9771336657008

   

  Časopis je recenzovaný

  Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii a Bibliographia medica Slovaca – BMS

  Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Čechoslovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed

  Časopis neprešiel odbornou jazykovou úpravou

  Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.

   

  Elektronická forma na www stránkach:

  www.laparoskopia.info

  www.operacie.laparoskopia.info

   

  Články ani recenzie nie sú honorované.

  Články sú poskytované na nahliadnutie inzertným partnerom.

   

  Introduction information – english version

  Minimally invasive surgery and endoscopy, surgery of today

  Magazine of Section of endoscopic surgery, Slovac surgeon association – SECH by SCHS

  Section of endoscopy and minimally invasive surgery by Czech surgery association J.E. Purkyně SEMCH by ČCHS

   

  Chief editor: Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc

  Executive editor: Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

   

  Adress of editor, distribuos and redactor:

  LuMa BB spol. s r.o., Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica, Phone number.: 048 – 441 22 30, E-mail: markolubo1@gmail.com

   

  Adress of redaction:

  LuMa BB, spol. s r.o., Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica

  Magazine minimally invasive surgery and endoscopy, surgery of today, the magazine, which belongs to the hands of each progressing surgeon in Slovakia and the Czech Republic. It provides information on current trends and innovations in surgery, articles dealing with various topics, case studies, diagnosis and treatment. The magazine brings the latest guidelines, refers the habits of surgical wards other countries and also reports from congresses.

   

  Volume: XIX – 2015

  Circulation: 500 copies

  Issues per year: 4

   

  Sections:

  Original articles

  Case reports

  Review articles

  Informations and comments

   

  Registration number of the Ministry of Culture: 1838/98

  International ISSN: ISSN 1336 – 6572

  Abbreviated title: MiniinvazivChir

  Registration number of Ministry of Culture SR: 1838/98

  EAN – 9771336657008

   

  The magazine is reviewed

  The journal is indexed in the Slovak National Bibliography and Bibliographia Medica Slovaca – BMS

  The journal is indexed in Bibliographia medica Čechoslovaca and included in the citation database CIBAMED

  The magazine did not pass professional language editing

  Articles undergoing professional reviewers’ assessment and proofreading.

   

  The electronic form on the Web page:

  www.laparoskopia.info

  www.operacie.laparoskopia.info

   

  Articles and reviews are not remunerated.

  Articles are provided for inspection for advertisement partners.

   

   

   

  Počas prípravy na atestáciu II. stupňa z chirurgie sa zrodila vo mne myšlienka na vydávanie časopisu. V Československu existoval v tom čase len jeden chirurgický časopis – Rozhledy v chirurgii. Uvažoval som, či by sme nemohli mať aj slovenský chirurgický časopis a po atestácii som po roku začal za pomoci zdravotníckych firiem vydávať prvý samostatný slovenský chirurgický časopis – Chirurgický spravodaj , ktorý som vydával v rokoch 1997-2000. Časopis bol zasielaný zdarma všetkým registrovaným členom SCHS na domáce adresy. V roku 2001 sa časopis premenoval na Slovenský chirurg a pod týmto názvom vychádzal v rokoch 2001 – 2004.

  Od roku 2005 sa znovu zmenil názov časopisu na názov – Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. Posledne menovaný časopis bude distribuovaný v počte 350 ks na Slovensku a v počte 150 ks v Českej Republike. Časopis je registrovaný a recenzovaný. Má novú medzinárodnú redakčnú radu.

  Okrem toho bude pravidelne aktualizovaná elektronická verzia časopisu na tejto webovej stránke v plnom znení časopisu.

  Marko

   

  Publikované v kategórii: Časopis / Surgical Newspaper
  Zobrazené: 745x