• Štandardy v gastroenterológii.

  Minimálne potrebné vybavenie gastroenterologickej ambulancie.

  Bunganič

  Je obdobie reforiem zdravotníctva a s reformou prichádzajú nové podnety, potreby a pravidlá.

  Vznikajú nové pracoviská a kvalita ich vybavenia je často závislá na ekonomických faktoroch a aj na informáciách o potrebnom vybavení. Do dnešných nie je v odbore gastroenterológia vyhláškou stanovený štandard vybavenia pre ambulancie dospelých ani detí, ale existuje niekoľko návrhov na minimálne potrebné vybavenie odbornej ambulancie.

  K problémom vybavenia ambulancii špecialistov prebehli diskusie na viacerých fórach, napríklad v Hoteli Permon vo Vysokých Tatrách pred troma rokmi, pri ktorých sa zúčastnili poprední slovenskí gastroenterológovia.


  Z dostupných materiálov vyberám :

  V zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MZ SR č. 40/1997 Z. z. z 25.10.1996, tretia časť, Ambulancie odborných lekárov, v zásadách podľa písm. a) Ambulancia interného lekára sa text preberá a dopĺňa o nasledovné :

  Ambulancia gastroenterológa, detského gastroenterológa,  pracoviska digestívnej endoskopie a abdominálnej sonografie :


  Ods. 1) Personálne vybavenie :

  a) kvalifikovaný lekár 1

  Kvalifikovaným lekárom je lekár s atestáciou v medicínskom odbore gastroenterológia, detská gastroenterológia. Kvalifikovaným lekárom výnimočne môže byť i lekár s druhostupňou atestáciou v základnom odbore interné lekárstvo, pediatria a chirurgia, ktorý pracoval v danej oblasti aspoň 5 rokov na úväzok 0,5 a vyšší s kvalifikáciou pre diagnostické a terapeutické výkony digestívnej endoskopie, a ktorý hodnoverne doloží splnenie požiadavky odborného zamerania a dostatočnej klinickej praxe v zmysle odborného usmernenia MZ SR – „Vykonávanie gastroenterologických diagnostických a liečebných metód – odborné usmernenie č. 4443/1996-Vi, zo dňa 5.11.1996, zverejnené vo Vestníku MZ SR, č. 17-18, 18.12.1996

  b) kvalifikovaná zdravotná sestra 1

  Iný lekár môže vykonávať výkony digestívnej endoskopie v rámci školenia len pod priamym dohľadom kvalifikovaného lekára, ktorý spĺňa podmienky dané vyhláškou a na akreditovanom pracovisku. V takom prípade opatria školiaci sa lekár a kvalifikovaný lekár správu z vyšetrenia svojimi podpismi a pečiatkou zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vyšetrenie vykonalo. Takáto správa je hodnoverným dokladom pre posudzovanie splnenia podmienok k získaniu odbornej spôsobilosti pre samostatné vykonávanie digestívnej endoskopie. Výkony pre zdravotné poisťovne vykazuje pracovisko kvalifikovaného lekára. Lekár s atestáciou z pediatrie alebo internej medicíny alebo chirurgie I. stupňa, je povinný doplniť si k oprávneniu vykonávať výkony digestívnej endoskopie atestáciu v nadstavbovom špecializačnom odbore detská gastroenterológia, resp. gastroenterológia.


  Ods. 2) Materiálno-technické vybavenie :

  •  Priestorové vybavenie ambulancie – za minimálne priestorové vybavenie sa považuje ambulancia s prípravovňou 18 a 16m 2 a čakáreň, ktorá je často spoločná s inými ambulanciami polikliniky.

  •  Základné vybavenie ambulancie je u všetkých odborných ambulancii interného typu rovnaké a je dané vyššie uvedenou vyhláškou 40/ 1997 Z. z..

  •  Ďalšie vybavenie tvorí :

  - flexibilný gastroskop 1

  (nie je nevyhnutnou súčasťou detskej gastroenterologickej ambulancie, zriaďuje sa podľa predpokladaného rozsahu poskytovaných služieb)

  - flexibilný kolonoskop 1

  (nemusí byť v detskej gastroenterologickej ambulancii)

  - zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k endoskopom 1

  (ak je súčasťou poskytovaných služieb gastroskopia alebo kolonoskopia)

  - odsávačka k endoskopom 1

  (ak je súčasťou poskytovaných služieb gastroskopia alebo kolonoskopia)

  - elektrochirurgická jednotka k endoskopom 1

  (nemusí byť v detskej gastroenterologickej ambulancii)

  - rigídny rektoskop 1

  - ultrazvuková čistiaca vaňa 1

  - stojan na infúzie 1

  - vyšetrovací stôl pre endoskopiu so schodíkmi 1

  - pojazdný stolík na nástroje a pomôcky 2

  - ručný kriesiaci prístroj alebo kriesiaci prístroj s odsávačkou, T tubus 1

  - zariadenie na vykonávanie biopsií, na endoskopické zastavovanie krvácania v tráviacom trakte elektrokoaguláciou a opichmi, na injekčnú sklerotizáciu, na endoskopické odstraňovanie polypov v tráviacom trakte a na endoskopické odstraňovanie cudzích telies v množstve podľa potrieb pracoviska lekára (v detskej gastroenterologickej ambulancii len zariadenie na vykonávanie biopsií, ak je súčasťou poskytovaných služieb gastroskopia alebo kolonoskopia)


  Doporučené vybavenie tvorí :

  •  sonografický prístroj pre abdominálnu sonografiu (nie je nevyhnutnou súčasťou pracoviska, zriaďuje sa podľa predpokladaného rozsahu poskytovaných služieb

  •  osobný počítač s modemom, tlačiarňou a multimediálnym vybavením, zariadenia na záznam, uchovávanie a prezeranie obrazovej (najmä endoskopickej) dokumentácie v rozsahu a v sortimente podľa potrieb pracoviska lekára ako nadštandardné vybavenie (videokamera, videorekordér, televízny prijímač alebo monitor).

  •  k nepovinnému vybaveniu je možné doplniť miestnosť s odsávaním na čistenie prístrojov, WC, minisklad na zdravotnícky materiál, adaptovaná skrinka na endoskopy, priestor pre ukladanie akcesórii, sanitačná skrinka pre potreby upratovania, archív – najlepšie mimo priestorov pracoviska na skladovanie dlhodobej dokumentácie .


  Novobudované pracovisko, musí mať uvedené personálne a materiálno-technické vybavenie pri svojom vzniku, okrem doporučeného vybavenia. Existujúce pracoviská musia spĺňať podmienky od nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu.

  Svoje materiálno-technické vybavenie – okrem doporučeného vybavenia – musia doplniť do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu (novely vyhlášky).

  Prax ukazuje vhodnosť budovania gastroenterologických – endoskopických pracovísk v náväznosti na rádiodiagnostické oddelenia a oddelenia intenzívnej medicíny. Rovnako je potrebná väzba na dennú nemocnicu alebo na zdravotnícke zariadenie schopné monitorovať pacientov po diagnostických a liečebných výkonoch najmä s ohľadom na súčasnú preferenciu výkonov jednodňovej chirurgie.


  Publikované v kategórii: Endoskopia odborná
  Zobrazené: 2371x